A tudományszociológia és tudományelmélet kapcsolata a tudományfilozófia szintézisében

Ezen írás témája Farkas János: Perlekedő tudományelméletek című könyvéhez kapcsolódik. A könyv a tudományfilozófia és a tudományszociológiai elméletek összefoglalását adja. A szerző a történeti összefoglalóhoz egy nagyon markáns gondolatot tesz hozzá. Ezt fejezi ki a könyv címe is. Farkas János úgy tekinti a különböző, egymással veszekedő tudományelméleteket, amelyek t9bbségében van valami igazság, azonban mindegyik egyoldalúan tekinti a tudományt. Ugyanakkor ezek az elméletek általában vitatkoznak egymással, és általában saját álláspontjukat abszolút igaznak tekintik. Emellett a tudományfilozófiában manapság sok elmélet van jelen.

„A dualista tudományfejlődési iskolák kölcsönösen tagadják egymást. Enyhébb feszültség esetében legfeljebb komplementernek, egymást kiegészítőnek tekintik őket. Az alapképlet tehát lényegében abból áll, hogy az egyik monizmustípus tagadja (és kizárja) a másikat. Ha igaz a logikai empirizmus, akkor nem lehet igaz a deduktív realizmus, avagy a konstruktívizmus és fordítva. Ilyen módon a tudományról szóló elméletek ingaszerűen osszcillálnak, hol jobbra, hol balra lengenek ki. Az egyik szélsőségből hamar át lehet billenni a másikba. Ki lehet akkor szabadulni a dualizmusok és a monizmusok körkörösen mozgó mókuskerekéből? Én csak egy olyan kategóriát ismerek, amely úgy képes megszüntetni egyszerre mind a dualizmust, mind a monizmust, hogy egyben meg is tartja őket. Ez pedig a totalitás. Ez a kategória egy olyan egészből indul ki, amely különböző nyelven leírható.”[1]

Ha a totalitás pontosabb szerkezetét nézzük, akkor a következőt mondhatjuk: „A dialektikus logikában viszont mindig találni valamiféle átfogóbb rendszert, amely mozgásformát nyújt az ellentétes meghatározottságok együttes létezése számára.”[2]

Ami pedig a monizmusok alakulásának időbeli dinamikáját illeti: „Egy helyes tézist abszolutizálnak, érvényességi határain túlfeszítenek, ezután az elhanyagolt szempontot mások kezdik el vizsgálni, helyesen felkutatva benne a racionális magot. Egy idő után azonban a másik szélsőségbe lendítik át a koncepciót, adott esetben a hipermetodologizmusból hiperszociologizmusba”.

Ezen gondolatokból indulok ki, és a dichotómiák feloldására ajánlott lehetőséget próbálom továbbgondolni. Egyúttal ez a tudományfilozófiák egyesítésének lehetőségét is konkrétabban felveti, amelynek szükségességéről a könyv is beszél. Gondolataimat elsősorban a tudásszociológia és metodológia ellentétére vonatkoztatom.

Ha az utolsó idézetet tekintjük, akkor az mintha a pozitivizmus és az azt követő kuhniánus, majd szociológiai irányzatok történetét írná le. Véleményem szerint pontosan az idézetben leírtak történtek. A pozitivizmus szándékosan és tudatosan elvonatkoztatott a szociológiai, pszichológiai és történeti vonatkozásoktól, és csak tiszta metodológiával foglalkozott. Kuhn helyesen mutatta ki, hogy ha ezeket a szempontokat tekintjük, mennyire más tudománykép alakul ki belőlük. Ez azonban véleményem szerint nem cáfolja az előző elméleteket, azokat is folytatni kell.

Ami a metodológiai tudományfilozófia és a tudományszociológia (tudománytörténet) kapcsolatát illeti, a következőképpen látom a helyzetet: a tudomány emberi intézmény, és mint ilyen, magán hord emberi, azaz pszichológiai, szociális tulajdonságokat. Ugyanakkor a tudomány egy sajátságos szféra, és ez a sajátság nem esetleges, hanem magyarázandó. A sajátságnak olyan okai vannak, amely a tudós és a természet kapcsolatában rejlik, és amellyel kapcsolatos a tudomány céljával, a megismeréssel. Ezt a vonatkozást pedig módszertani normákba lehet foglalni. A tudományfilozófia pozitivista irányzata ezzel foglalkozott, és ezért vonatkoztatott el a többi tényezőről.

A kuhniánus és pozitivista szemlélet tehát összeegyeztethető, hiszen különböző vonatkozásokat vizsgálnak. A pozitivizmus ideális módszerekkel foglalkozott, Kuhn és az őt követő tudományszociológusok pedig részben ezen normák megszegését, illetve olyan más hatásokat vizsgáltak, amelyek befolyásolják a tudományt. A normák megszegése azonban nem érvényteleníti a normákat, és nem is jelenti azt, hogy egy norma lényegtelen. Minden normát megszegnek, és mégis sok közülük érvényes és fontos. A módszertani vizsgálatok nélkül megmagyarázhatatlan a tudomány sajátossága. A tudomány egészét pedig mindezen hatások együttese határozza meg: részben társadalmi intézmény, másrészről pedig speciális, egyedi intézmény. A kép csak a kettő együttesében lehet teljes.

Ha visszatérünk arra a kérdésre, hogy a két ellentétesnek látszó nézet hogyan egyesíthető egy totális filozófiába, a következő lehetőség adódik. A két nézet sajátságos szempontok alapján sajátságos keretrendszerben helyezkedik el. Ezen keretrendszernek lehetnek közös elemei, és ezáltal lehetnek közös kérdések. Ez egy közös alkeretet jelent. Ebben a közös alkeretben az odavonatkozó kérdésekben abszolút szempont szerint lehet dönteni, pont azért, mert a keret közös. A maradék rész viszont két diszjunkt keretrendszet jelent, azaz olyan kérdéseket, amelyek teljesen másról szólnak.

Ekképpen az egyben áttekinthetetlen rendszert diszjunkt rendszerekre osztottunk fel. Ez a felosztás fontos, mert az emberi agy egyszerre csak igen kis részt tud áttekinteni, a világ kérdéseit tehát olyan struktúrával kell lefedni, ahol a kapcsolatok, az egy szinten lévő alrendszerek száma kevés. Az ember számára a megértés csak ekképpen adott. A totalitás szemlélet számára tehát a következő „logika” adódik: az áttekinthetetlen kérdést áttekinthető részrendszerekre osztjuk fel, ezen alrendszereket nem szabad izoláltnak tekinteni, csupán teoretikus egységnek, amelyet a megértés érdekében hoztunk létre. A tudományszociológia és az episztemológia kapcsolata a tudományfilozófiában pontosan ilyen: két különböző szempontból tekintik a tudományt. A két rendszer összekapcsolódik és csak együttesen alkotják a tudományt. A tudomány csak a kettő együttesével,  és kapcsolatuk által magyarázható kielégítően.[1] 145. oldal

[2] 157. oldal